ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาโรงเรียน
 
“ คุณธรรม  นำความรู้  สู่วิถีพอเพียง”

คติพจน์ของโรงเรียน
 
วิริเยน    ทุกฺขมจฺเจติ.
บุคคลจะล่วงทุกข์ได้  เพราะความเพียร