วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

    

วิสัยทัศน์
(VISION)
 
         “โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ สู่คุณภาพวิถีใหม่ วิถีพอเพียง”
 
       พันธกิจ  (MISSION)

         ๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างหลายหลาย ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และบูรณการสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   ๒. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
                   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 
  เป้าประสงค์  (GOALS)

         ๑. นักเรียนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนรู้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ มีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    ๒. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัด การเรียนการสอน และ   การทำงานที่มีประสิทธิ  ภาพ โดยใช้เทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งนำ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     
                    ๓. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการบริหารที่มีประสิทธิผล และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ โดยเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ลดขั้นตอน และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
                   ๔. ชุมชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการจากโรงเรียน  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  
กลยุทธ์หลักของโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

        กลยุทธ์หลักของโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๙ มี ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
         ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ  Research-Based Learning (RBL) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสอดแทรกกิจกรรมที่สร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ ในการดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
                   ๒. เพิ่มมาตรการที่เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน โดยสอดแทรกกิจกรรมที่เน้นปฏิบัติจริง หรือสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงนำไปสู่การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ตามความถนัดและความสนใจ
                   ๓. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
                   ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จรรยาบรรณตามวิชาชีพ โดยการอบรม ศึกษาดูงานเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
                   ๕. ส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานขับเคลื่อนด้วยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ