เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

“ศิลปะดนตรีพื้นเมือง”

 
อัตลักษณ์

“ทักษะอาชีพดี มีวิถีพอเพียง”