นวัตกรรม TPS model

TPS model คือนวัตกรรมที่เป็นแนวปฎิบัติหรือกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งเป็นแนวความคิดของนายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ โดยมีระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVเป็นเครื่องมือและใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีครูไม่ครบชั้น ขาดครู  ครูไปราชการ จัดครูสอนแทน ฯลฯ และใช้ยุทธศาสตร์ 4-5-6 เป็นแผนการจัดการ ตลอดทั้งใช้ทฤษฎีเดมมิ่ง P-D-C-A เป็นเครื่องกำกับ  จึงเป็นสี่เสาหลักในการจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น เน้นให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของโรงเรียนคือ "คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียง"