แผนผังขั้นตอนการขอรับหนังสือการเป็นสภาพนักเรียน (ปพ.7) และสำเนาผลการเรียน (ปพ.1)

 
   ระเบียบการขอหนังสือรับรอง
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
               
หนังสือรับรองฉบับภาษาไทย

- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
- หนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ.๑)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย
             ๑. เขียนคำร้องให้ครบตามรายการที่กำหนด ระบุประเภทหนังสือรับรอง เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) เป็นต้น ระบุจำนวนฉบับที่ต้องการ ลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง
พร้อมระบุเหตุผลที่ขอหนังสือรับรอง
             ๒. ยื่นคำร้องที่กรอกข้อมูลแล้ว พร้อมรูปถ่ายตามจำนวนเท่ากับจำนวนหนังสือ
รับรองที่ต้องการขอ (จัดทำให้อย่างละไม่เกิน ๓ ฉบับ/ครั้ง) ให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งคำร้องล่วงหน้า ๓ วันทำการ (ไม่นับวันหยุดราชการ) ก่อนรับ
หนังสือรับรอง โดยรูปถ่ายที่ใช้จำทำหนังสือรับรอง ต้องถูกต้องตามระเบียบ ดังนี้
                     ๒.๑ กรณีนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ รูปถ่ายที่ใช้จัดทำหนังสือรับรองต้องเป็นรูปถ่ายชุดพิธีการ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และเครื่องประดับ ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน พื้นหลังรูปสีฟ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓ x ๔ เซนติเมตร รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน ๖ เดือนโดยมีข้อควรระวังดังนี้
                     ๒.๑.๑ การขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) นักเรียนทุกระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ต้องส่งรูปถ่ายพร้อมคำร้องทุกครั้ง ที่ต้องการขอหนังสือรับรอง
                     ๒.๑.๒ การขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ.๑) นักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ต้องส่งรูปถ่ายพร้อมใบคำร้อง สำหรับระดับชั้น ม.๑, ม.๒, ม.๔ และ ม.๕ ไม่ต้องใช้รูปถ่าย แต่ถ้าต้องการใบสำเนา ปพ.๑ ที่มีรูปถ่ายติด ต้องส่งรูปถ่ายให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น เนื่องจากต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อน
                    ๒.๒ กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว ต้องการขอหนังสือรับรองว่าเคยศึกษาอยู่ หรือขอใบ ปพ.๑ ฉบับใหม่ เนื่องจากฉบับเดิมชำรุดหรือสูญหายให้ปฏิบัติ ดังนี้
                      ๒.๒.๑ เมื่อใบ ปพ.๑ ฉบับเดิมชำรุด ต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้อง  คือ รูปถ่าย ณ ปัจจุบัน จำนวน ๑ รูป และ ปพ.๑ ฉบับเดิมที่ชำรุด
                      ๒.๒.๒  เมื่อใบ ปพ.๑ ฉบับเดิมสูญหาย ต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องคือ รูปถ่าย ณ ปัจจุบัน จำนวน ๑ รูป และสำเนาใบแจ้งความเรื่องใบ ปพ.๑ สูญหายจากสถานีตำรวจ
** รูปถ่าย ณ ปัจจุบัน ที่ใช้ติดใบ ปพ.1 ฉบับใหม่ ต้องเป็นรูปถ่าย สวมเสื้อเชิร์ตสีขาวไม่มีตราสถาบันใดๆ ไม่สวมแว่นตาและเครื่องประดับ ทรงผมเรียบร้อย พื้นหลังสีฟ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓ x ๔ เซนติเมตร รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
                ๓. รับหนังสือรับรองที่ยื่นคำร้องขอไว้ โดยลงชื่อรับทุกครั้ง ในเล่มบันทึกการรับหนังสือรับรอง นักเรียนต้องรับด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้เพื่อนรับแทน ยกเว้นผู้ปกครองติดต่อรับหนังสือรับรองแทนนักเรียน ขอให้แสดงบัตรประชาชน แก่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ
 
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (Recommendation)
- หนังสือรับรองผลการเรียน (Transcript)
 
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ
       ๑. เขียนคำร้องตามรายการที่กำหนด รายการที่กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้เขียนด้วย อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นภาษาอังกฤษต้องตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทาง (Passport) จากนั้นลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง
       ๒. ยื่นคำร้องพร้อมรูปถ่าย ตามจำนวนหนังสือรับรองที่ยื่นขอ ไม่เกิน ๓ ฉบับ/ครั้งให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ห้องวิชาการตรวจสอบ ล่วงหน้า ๗ วัน ทำการ (ไม่นับวันหยุดราชการ) ก่อนรับหนังสือรับรอง โดยรูปถ่ายที่ใช้จัดทำหนังสือรับรอง ต้องถูกต้องตามระเบียบ ดังนี้
       ๒.๑ กรณีกำลังศึกษาอยู่ ต้องเป็นรูปถ่ายชุดพิธีการ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และเครื่องประดับ ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน พื้นหลังรูปสีฟ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓ x ๔ เซนติเมตร รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
       ๒.๒ กรณีจบการศึกษาแล้ว เป็นรูปถ่าย สวมเสื้อเชิร์ตสีขาว ไม่มีตราสถาบันใดๆ ไม่สวมแว่นตา และเครื่องประดับใดๆ ทรงผมเรียบร้อย พื้นหลังสีฟ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓ x ๔ เซนติเมตร รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน

      ๑. เวลาที่บริการให้ยื่นคำร้อง
      กรณีนักเรียน รอบที่ ๑  ช่วงเช้า      เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.
               รอบที่ ๒  ม.๑-ม.๓    เวลา ๑๐.๔๐-๑๑.๓๐ น.
                       ม.๔-ม.๖    เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๒๐ น.
               รอบที่ ๓ เวลา หลังเลิกเรียน – ๑๖.๓๐ น.
กรณีผู้ปกครอง เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
 
๒. เมื่อกรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยศ จะต้องแจ้งข้อมูลต่องานทะเบียนนักเรียน โดยเขียนคำร้องขอเปลี่ยนหลักฐานและยื่นคำร้องพร้อมเอกสารดังนี้ คือ สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
๓. กรณีงานทะเบียน ไม่สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารให้ทันตามกำหนดเวลา ด้วยผู้บริหาร หรือนายทะเบียนติดราชการ นักเรียนอาจได้รับหนังสือรับรองช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย