รายการ บวร.ของเรา 11.00 - 12.00 ทุกวันศุกร์

http://www.userpanel.net/radio/player.php?

bgcolor=&fontcolor=&player=1&dj=yes&listener=yes&bitrate

=yes&ipaddress=5&port=8906