ประกาศโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย