แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ผู้ประเมิน (คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน บุคคลอื่นๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์)

คลิกทำแบบทดสอบ