ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายพิทักษ์ พิหูสูตร
ตำแหน่งประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน