ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางอารีรัตน์ กองแก้ว
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า