ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลพระครูพิศาล ปัญญารัต
ตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา