ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ร่วมกับ ผู้นำและคนในชุมชน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน