ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 4 1 5
ข้าราชการครู 5 7 12
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 5 7 12
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 11 9 20
รวมทั้งหมด 11 9 20