ดาวน์โหลด

งานวิชาการ     ครั้ง วันที่
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ RBL ดาวน์โหลด 0.05 MB 26 13 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียน 2564 ดาวน์โหลด 0.07 MB 23 14 ธ.ค. 64
แบบรายงานการสอน Online Covid-19 4-8 มกราคม 2564 ดาวน์โหลด 0.05 MB 26 3 ม.ค. 64
ตารางสอบกลางภาค 1-2563 ดาวน์โหลด 0.46 MB 46 27 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ดาวน์โหลด 0.29 MB 30 19 ส.ค. 63
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.43 MB 20 11 ก.ค. 63
ตารางสอนคุณครู ดาวน์โหลด 1.42 MB 17 3 ก.ค. 63
ตารางเรียนนักเรียน ม.1 - ม.6 ดาวน์โหลด 1.10 MB 40 3 ก.ค. 63
คู่มือการใช้งาน Google Classrom ของนักเรียน ดาวน์โหลด 1.73 MB 23 9 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้งาน Google Classrom เบื้องต้น สำหรับครู ดาวน์โหลด 3.44 MB 86 9 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้หลักสูตร เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด 22.93 MB 12 26 ก.พ. 63
คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ดาวน์โหลด 26.56 MB 11 26 ก.พ. 63
คู่มือการใช้หลักสูตร เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด 40.68 MB 12 26 ก.พ. 63
คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ชีววิทยา ดาวน์โหลด 52.30 MB 13 26 ก.พ. 63
คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เคมี ดาวน์โหลด 41.60 MB 13 26 ก.พ. 63
คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ฟิสิกส์ ดาวน์โหลด 52.80 MB 11 26 ก.พ. 63
คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ม.ปลาย ดาวน์โหลด 4.99 MB 108 26 ก.พ. 63
คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ม.ต้น ดาวน์โหลด 6.34 MB 32 26 ก.พ. 63
แบบรายงาน งานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ดาวน์โหลด 0.09 MB 20 21 ม.ค. 63
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง     ครั้ง วันที่
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ่งถาวร และอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด 7.55 MB 17 14 ก.ค. 63
งานบุคลากร     ครั้ง วันที่
รางวัลเกียรติบัติครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 5.40 MB 17 21 ม.ค. 63
งานบริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ดาวน์โหลด 0.10 MB 11 9 ก.พ. 65
ใบมอบตัว ม.1 ม.4 ดาวน์โหลด 0.04 MB 28 9 ก.พ. 65
งานบริหารงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
ใบสำคัญรับเงินอาหารว่าง ดาวน์โหลด 0.03 MB 9 11 ก.พ. 65
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด 0.04 MB 10 11 ก.พ. 65
บันทึกข้อความรายงานขอส่งเงินยืม ดาวน์โหลด 0.03 MB 26 11 ก.พ. 65
สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 ดาวน์โหลด 0.06 MB 13 11 ก.พ. 65
บันทึกข้อความรายงานขออนุมัติเงินยืม ดาวน์โหลด 0.03 MB 9 11 ก.พ. 65
ตัวอย่างโครงการ ดาวน์โหลด 0.02 MB 65 26 มิ.ย. 63
แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด 0.09 MB 42 26 มิ.ย. 63
กลยุทธ์ ดาวน์โหลด 0.01 MB 16 26 มิ.ย. 63
รูปแบบไฟล์งานแผนงาน ดาวน์โหลด 0.15 MB 38 26 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียน     ครั้ง วันที่
คำสั่งดำเนินการวันต่อต้านยาเสพติด 2562 ดาวน์โหลด 1.70 MB 15 26 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันที่ 26 ก.ค 62 ดาวน์โหลด 1.49 MB 13 26 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศเปิดเรียนใหม่ 2562 ดาวน์โหลด 0.12 MB 17 26 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 2562 ดาวน์โหลด 0.12 MB 14 26 มิ.ย. 63
คำสั่งลดเวลาเรียน2562 ดาวน์โหลด 0.17 MB 16 26 มิ.ย. 63
คำสั่งวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.17 MB 23 26 มิ.ย. 63
คำสั่งวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนาย 62 ดาวน์โหลด 1.54 MB 13 26 มิ.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแลนักเรียนสอบ O-NET 2562 ดาวน์โหลด 0.29 MB 11 26 มิ.ย. 63
คำสั้ง open house 2563 ดาวน์โหลด 2.53 MB 13 26 มิ.ย. 63
คำสั่ง บายศรีสู่ขวัญ 2563 ดาวน์โหลด 0.12 MB 26 26 มิ.ย. 63
คำสั่งคุมสอบ ปลายภาค ข้อสอบส่วยกลาง 2563 ดาวน์โหลด 0.17 MB 16 26 มิ.ย. 63
คำส่ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ?Big Cleaning Day? 2563 ดาวน์โหลด 0.13 MB 14 26 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ 2563 ดาวน์โหลด 0.13 MB 12 26 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน 2563 ดาวน์โหลด 3.36 MB 22 26 มิ.ย. 63
คำสั่งแนะแนว 2563 ดาวน์โหลด 0.18 MB 17 26 มิ.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4วันที่ 22-27 มีนาคม 63 ดาวน์โหลด 0.17 MB 15 26 มิ.ย. 63
ITA     ครั้ง วันที่
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลด 0.44 MB 13 28 ส.ค. 63
เอกสารเผยแพร่     ครั้ง วันที่
SAR 2562 ดาวน์โหลด 17.53 MB 14 24 ก.ย. 63
งานทะบียนวัดผล     ครั้ง วันที่
วผ. 10 บันทึกข้อความรายงานผลการเรียน ปพ.5 ดาวน์โหลด 0.03 MB 21 14 ธ.ค. 64
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร     ครั้ง วันที่
ตรา นศท.โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ดาวน์โหลด 2.05 MB 13 9 ก.พ. 65
ใบรายงานตัว นศท. (รด.2) ดาวน์โหลด 0.06 MB 10 9 ก.พ. 65
ใบสมัคร นศท (รด.1) ดาวน์โหลด 0.05 MB 9 9 ก.พ. 65
คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลด 38.82 MB 10 9 ก.พ. 65
คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลด 41.84 MB 12 9 ก.พ. 65
คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลด 59.13 MB 10 9 ก.พ. 65
กิจกรรมลูกเสือ     ครั้ง วันที่
รายชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.14 MB 21 9 ก.พ. 65
รายชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.14 MB 11 9 ก.พ. 65
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ดาวน์โหลด 0.01 MB 10 9 ก.พ. 65
เอกสารเงินบำรุงกิจการลูกเสือ ดาวน์โหลด 0.06 MB 12 9 ก.พ. 65
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด 3.93 MB 13 9 ก.พ. 65
แนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด 1.38 MB 11 9 ก.พ. 65
เอกสารการสอนวิชาการลูกเสือ ดาวน์โหลด 4.16 MB 15 9 ก.พ. 65
คู่มือพิธีการลูกเสือ. ดาวน์โหลด 2.39 MB 9 9 ก.พ. 65
คู่มือเครื่องหมายลูกเสือโลก การสอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ การสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง ดาวน์โหลด 4.96 MB 158 9 ก.พ. 65
ลส.3 ดาวน์โหลด 0.04 MB 14 9 ก.พ. 65
ลส.2 ดาวน์โหลด 0.04 MB 65 9 ก.พ. 65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ครั้ง วันที่
แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ดาวน์โหลด 0.10 MB 13 11 ก.พ. 65
แบบรายงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ดาวน์โหลด 0.15 MB 19 8 ก.พ. 65
แบบรายงานกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ ดาวน์โหลด 0.16 MB 95 8 ก.พ. 65
งานประกันคุณภาพการศึกษา     ครั้ง วันที่
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (แบบวิเคราะห์และสรุปคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3) ดาวน์โหลด 0.03 MB 11 21 ก.พ. 65
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดาวน์โหลด 0.01 MB 13 21 ก.พ. 65
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (แบบวิเคราะห์และสรุป) ดาวน์โหลด 0.03 MB 11 21 ก.พ. 65
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดาวน์โหลด 0.01 MB 9 21 ก.พ. 65
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (เครื่องมือวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน) ดาวน์โหลด 0.03 MB 9 21 ก.พ. 65
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (เครื่องมือเก็บข้อมูล) ดาวน์โหลด 0.04 MB 9 21 ก.พ. 65
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (เครื่องมือเก็บข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ดาวน์โหลด 0.28 MB 15 21 ก.พ. 65
กำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา2564 ดาวน์โหลด 0.04 MB 7 21 ก.พ. 65
เครื่องมือติดตามตรวจสอบระบบงานประกัน ดาวน์โหลด 0.17 MB 11 21 ก.พ. 65
คู่มือการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด 5.61 MB 15 21 ก.พ. 65
งานประชาสัมพันธ์     ครั้ง วันที่
รูปแบบวารสาร 65 ดาวน์โหลด 10.29 MB 24 29 มิ.ย. 65
font ดาวน์โหลด 0.14 MB 19 29 มิ.ย. 65
โมเดล TPWS ดาวน์โหลด 0.36 MB 15 7 ก.ค. 65
ตราโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.14 MB 7 20 ส.ค. 65