ข้อมูลนักเรียน

 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน รวม
    ชาย หญิง  
ม.1 1 23 17 40
ม.2 1 10 18 29
ม.3 1 17 11 28
รวม ม.ต้น 3 50 46 96
ม.4 1 19 11 30
ม.5 1 8 11 19
ม.6 1 6 8 14
รวม ม.ปลาย 3 33 30 63
รวมนักเรียนทั้งหมด 6 83 76 159