อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน ประจำปีการศึกษา 2563

ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563