โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแก่ครูบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน และผู้รับบริการ