แสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา

นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา วันที่ 31 กันยายน 2563