ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์  เดิมเป็นโรงเรียนรัตนบุรี สาขาตำบลทับใหญ่  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช๒๕๓๖ โดยเปิดเรียนแบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน ๖๖ คน  จัดเป็น ๒ ห้องเรียน และได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวมุงด้วยหญ้าคาซึ่งประชาชนหมู่ที่ ๓  และหมู่ที่ ๑๐ เป็นผู้จัดสร้างให้  ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะโนนน้ำคำ  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลทับใหญ่ ในเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่  และในปี ๒๕๔๒ สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี รายการโรงเรียนของหนู ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๔ ห้องเรียน และ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๔ ห้องเรียน และบ้านพักครูจำนวน ๓ หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง สนามบาสเกตบอล และในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล ปรับปรุง ๔๖ จำนวน  ๑๖  ห้องเรียน
    วันที่  ๑๔  เดือน มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๒   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ชื่อว่า  “โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์” สังกัดกรมสามัญศึกษา  โดยมีนายยนต์  ยงรัมย์ เป็นผู้บริหารคนแรก      
    วันที่ ๗  เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ปรับโครงสร้างการบริหารไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   สำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
    วันที่ ๙  เดือนมกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นายปิยะวัฒน์  ศรีไสว  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  วันที่ ๑๗  เดือนสิงหาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๓  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕๖๑   นายพิทักษ์  ทวีแสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

     วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕   นางจุฬาภรณ์  บุญศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน