ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราโรงเรียนทับโพธิืพัฒนวิทย์

เสมาธรรมจักร  ครอบด้วยปรัชญาโรงเรียน