รองผู้อำนวยการ ชัยพล เผือดจันทึก

                                                                              

                                                                                  นายชัยพล  เผือดจันทึก
                                                          รองผู้อำนวยการสถานศึกษา