โรงเรียนผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด COVID-19