ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา
ตำแหน่งตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา     
งานแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษา 
งานการคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
งานจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งานการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานการศึกษาของนักเรียน
งานบริหารงานด้านพัสดุและสินทรัพย์
งานจัดหาพัสดุ
งานควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า