ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอรวรรยา ศรีวงษา
ตำแหน่งครู คศ.1
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
งานวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรร สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และกำหนดตำแหน่ง
งานบำรุงขวัญ ส่งเสริมกำลังใจและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานรายงานผลการปฏิบัติราชการ
งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
งานบริหารการเงิน
งานบริหารการบัญชี
งานประกันอุบัติเหตุ
งานจราจร