ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสมชาย พุดจีบ
ตำแหน่ง
 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
งานนักพัฒนา