ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวชนิดา สมจิตร
ตำแหน่ง
 งานดำเนินงานธุรการ
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประชาสัมพันธ์
งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม