ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวีรเดช มะแพทย์
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
งานนิเทศการศึกษา
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
งานพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิทยฐานะ
งานวินัยและรักษาการทางวินัย
งานรายงานผลการปฏิบัติราชการ
งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
งานจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งานคณะกรรมการตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน
งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งานวินัยและความประพฤติ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด