ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายทรัพย์ทวี โพธิ์พันธ์
ตำแหน่งครู คศ.1
 งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน (DMC)
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานโสตทัศนศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
งานนักพัฒนา
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เช็คเวลาเรียน คะแนน นักเรียน
บทเรียนออนไลน์ โครงงานคอมพิวเตอร์
บทเรียนออนไลน์ การเขียนภาษาซีเบื้องต้น