ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายชัยณรงค์ แสงอุทัย
ตำแหน่งตำแหน่ง ครู
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
งานทะเบียน
งานการจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
งานจัดหาพัสดุ
งานกำหนดรูปแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
งานบ้านพักครู
งานโสตทัศนศึกษา
งานสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
งานเพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One)
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
งานนักพัฒนา
งานสุขาภิบาลและโภชนาการ
งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม
งานจราจร
งานกิจการนักเรียน
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งานวินัยและความประพฤติ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด