ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวศศิกานต์ ศรศรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
งานแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษา
งานห้องสมุด
งานบำรุงขวัญ ส่งเสริมกำลังใจและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการลา
งานเวรรักษาการ
งานบริหารการเงิน
งานบริหารการบัญชี
งานดำเนินงานธุรการ
งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม