ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางจุฬาภรณ์ บุญศรี พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์