ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายชัยพล เผือดจันทึก
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ