ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสงกรานต์ พันคลัง
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม
 งานดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน  
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
งานโสตทัศนศึกษา
งานสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม
งานกิจการนักเรียน
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด