ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายธนวิชญ์ แสงราม
ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกำกับติดตาม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา
งานนิเทศการศึกษา
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานวินัยและรักษาการทางวินัย
บทเรียนออนไลน์