ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอนุชา ยอดงาม
ตำแหน่งตำแหน่ง ครู
 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานทะเบียน
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกำกับติดตาม
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงนผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
การจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานการศึกษาของนักเรียน
งานบริหารงานด้านพัสดุและสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานจัดหาพัสดุ
งานกำหนดรูปแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
งานบ้านพักครู
งานจราจร
งานวินัยและความประพฤติ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานนักศึกษาวิชาทหาร