ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอนุชา ยอดงาม
ตำแหน่งครู คศ.1
 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกำกับติดตาม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
งานทะเบียน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงนผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
การจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานการศึกษาของนักเรียน
งานบริหารงานด้านพัสดุและสินทรัพย์
งานจัดหาพัสดุ
งานกำหนดรูปแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ
งานบ้านพักครู
งานจราจร
งานวินัยและความประพฤติ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด