ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางพัชรนันท์ แพงยา
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
งานนิเทศการศึกษา
งานวินัยและรักษาการทางวินัย
งานจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งานคณะกรรมการตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน
งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานนักพัฒนา
งานห้องสมุด
งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม