ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางโฉมยง พรมโส
ตำแหน่งตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
งานนิเทศการศึกษา
งานดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม
งานวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรร สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และกำหนดตำแหน่ง
งานพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิทยฐานะ
งานบำรุงขวัญ ส่งเสริมกำลังใจและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการลา
งานวินัยและรักษาการทางวินัย
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
งานเวรรักษาการ
งานจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน