ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวลำจวน สีงาม
ตำแหน่งตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา