ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางธัญนันท์ ละอองศรี
ตำแหน่งตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 งานสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
งานเพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One)
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
งานสุขาภิบาลและโภชนาการ
งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม
งานกิจการนักเรียน
งานวินัยและความประพฤติ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน