ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายพิทักษ์ ทวีแสง พ.ศ.2562 - 2564
2 นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว พ.ศ.2551 - 2561
3 นายยนต์ ยงรัมย์ พ.ศ.2536 - 2550
4 นายชัยพล เผือดจันทึก รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
5 นายชัยพล เผือดจันทร์ทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
6 นางจุฬาภรณ์ บุญศรี พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์