ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายวีรเดช มะแพทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นายธนวิชญ์ แสงราม ชำนาญการพิเศษ
3 นายอนุชา ยอดงาม ครู คศ.1
4 นายทรัพย์ทวี โพธิ์พันธ์ ครู คศ.1
5 นายชัยณรงค์ แสงอุทัย ครูผู้ช่วย
6 นางพัชรนันท์ แพงยา ครูชำนาญการพิเศษ
7 นางโฉมยง พรมโส ครูชำนาญการพิเศษ
8 นางสาวลำจวน สีงาม ชำนาญการพิเศษ
9 นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา ครูชำนาญการพิเศษ
10 นางธัญนันท์ ละอองศรี ชำนาญการ
11 นางสาวอรวรรยา ศรีวงษา ครู คศ.1
12 นางสาวศศิกานต์ ศรศรี ครูผู้ช่วย