ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายพิทักษ์ ทวีแสง พ.ศ.2562 - 2564
2 นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว พ.ศ.2551 - 2561
3 นายยนต์ ยงรัมย์ พ.ศ.2536 - 2550
4 นายชัยพล เผือดจันทึก รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
5 นายชัยพล เผือดจันทร์ทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
6 นายวีรเดช มะแพทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7 นายธนวิชญ์ แสงราม ชำนาญการพิเศษ
8 นายอนุชา ยอดงาม ครู คศ.1
9 นายทรัพย์ทวี โพธิ์พันธ์ ครู คศ.1
10 นายชัยณรงค์ แสงอุทัย ครูผู้ช่วย
11 นายสมชาย พุดจีบ
12 นายสงกรานต์ พันคลัง ครู
13 นางจุฬาภรณ์ บุญศรี พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
14 นางพัชรนันท์ แพงยา ครูชำนาญการพิเศษ
15 นางโฉมยง พรมโส ครูชำนาญการพิเศษ
16 นางสาวลำจวน สีงาม ชำนาญการพิเศษ
17 นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา ครูชำนาญการพิเศษ
18 นางธัญนันท์ ละอองศรี ชำนาญการ
19 นางสาวอรวรรยา ศรีวงษา ครู คศ.1
20 นางสาวศศิกานต์ ศรศรี ครูผู้ช่วย
21 นางสาวชนิดา สมจิตร