อัลบัมทั้งหมด

"วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ"

โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ประชุมประจำเดือน

โครงการวัยรุ่นวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

มอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค 1/2563

กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน

แสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

ถวายพระพรชัยมงคล ร.10

ไหว้ครู

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ประชุมคณะครู

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

เปิดเรียนวันแรก

มาตราการป้องกันโควิด 19

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน ประจำปีการศึกษา 2563

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

อบรมจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษา

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

นิเทศ ติดตามผล สพม.33 การเรียนการสอน DLTV

ติดตามผล การเรียนออนไลน์

รางวัล OBEC AWARDS

ผ้าไทย

ทำบุญตักบาตร

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2562